No Bake ๐Ÿ‘ Pumpkin ๐ŸŽƒ Energy ๐Ÿ”‹ Balls ...

These pumpkin energy balls are adorable!

What is in grocery stores like madness right now? Canned pumpkin!

Why not stock up while on sale and make tons of these no bakes?

I think these are an awesome remedy to a breakfast that would usually only consist of a few cups of coffee! Spending Thanksgiving morning with family and friends? Maybe use as a hostess gift!

Maybe even take as a dessert! Good to have if you are watching your weight and don't want to be a glutton with Thanksgiving desserts. Come prepared!

Happy Thanksgiving and gobble, gobble, gobble!

Please rate this article
(click a star to vote)