Fabulous Fall πŸ‚πŸŽƒ Smoothies to Try before the Season Ends 🌨 ...

899
COMMENT

Pumpkins. Apples. Toasted marshmallows. Hot Chocolate. Your diet is always best when you eat seasonal ingredients, so as beautiful fall produce makes its way to the store shelves and farmers market stalls, it’s easy to get a fix of them in a delicious smoothie. I’ve put together a list of terrific smoothies for fall: some healthy, some super-healthy, some decadently indulgent … all delicious. You'll find smoothies for breakfast, smoothies for lunch, even smoothies you can have for dessert. YW ^_^

1. Chai-Spiced Peanut Butter and Apple Smoothie

food, dish, dessert, produce, land plant,

This makes a change from slicing your apple and spreading on peanut butter.

Recipe: lifemadesweeter.com

Healthy Hot Chocolate Smoothie
Explore more ...