Fabulous Fall πŸ‚πŸŽƒ Smoothies to Try before the Season Ends 🌨 ...

Pumpkins. Apples. Toasted marshmallows. Hot Chocolate. Your diet is always best when you eat seasonal ingredients, so as beautiful fall produce makes its way to the store shelves and farmers market stalls, it’s easy to get a fix of them in a delicious smoothie. I’ve put together a list of terrific smoothies for fall: some healthy, some super-healthy, some decadently indulgent … all delicious. You'll find smoothies for breakfast, smoothies for lunch, even smoothies you can have for dessert. YW ^_^

1. Chai-Spiced Peanut Butter and Apple Smoothie

(Your reaction) Thank you!

This makes a change from slicing your apple and spreading on peanut butter.
Recipe: lifemadesweeter.com

2. Healthy Hot Chocolate Smoothie

(Your reaction) Thank you!

No need to feel guilty when it’s healthy and tastes fab.
Recipe: renbehan.com

3. Fall Greens Smoothie

(Your reaction) Thank you!

This will provide the perfect pick-me-up after a Thanksgiving blowout.
Recipe: bojongourmet.com

4. Sweet Potato and Peach Smoothie

(Your reaction) Thank you!

Two delicious orange products produce a sweet delight.
Recipe: popsugar.com

5. The Green Forks Carrot Cake Smoothie

(Your reaction) Thank you!

Although carrots are an all-year-round vegetable, they are sweeter and juicer in the fall. You can have your cake and eat it.
Recipe: secure.shape.com

6. Beet Coconut Dream Smoothie

(Your reaction) Thank you!

Pumpkin spice doesn’t have the monopoly on the best taste of all.
Recipe: dishingupthedirt.com

7. Bee Pollen, Berry, and Broccoli Rabe Smoothie

(Your reaction) Thank you!

Bee pollen is one of the trendiest ingredients in fine dining right now. Give it a trry!
Recipe: dollyandoatmeal.com

8. French Toast Smoothie (Vegan)

(Your reaction) Thank you!

Perfect if you want your smoothie to taste like breakfast.
Recipe: produceonparade.com

9. Fresh Fig and Banana Smoothie

(Your reaction) Thank you!

A brilliant way to enjoy fresh gigs
Recipe: blog.freepeople.com

10. Pumpkin Chai Protein Smoothie

(Your reaction) Thank you!

Roll up, roll up. Get your superfood boost here.
Recipe: thewheatlesskitchen.com

11. Beet, Cranberry and Ginger Smoothie

(Your reaction) Thank you!

Fall wouldn’t be fall without cranberries
Recipe: veggiedesserts.co.uk

12. Snickerdoodle Green Smoothie

(Your reaction) Thank you!

Don’t panic! It’s not full of sugar despite the name.
Recipe: rabbitfoodformybunnyteeth.com

13. Persimmon Vanilla Bean Smoothie

(Your reaction) Thank you!

If you’ve not tried persimmon (sharon fruit) give it a try in this yummy tasting concoction.
Recipe: runningtothekitchen.com

14. Pumpkin Oatmeal Breakfast Smoothie

(Your reaction) Thank you!

Like oats for brekkie? Ring the changes and try it in a smoothie with pumpkin, banana, dates and heady spices like nutmeg and ginger.
Recipe: goodlifeeats.com

15. Velvety Butternut Cinnamon Date Smoothie

(Your reaction) Thank you!

This recipe makes two but you won’t mind that. It’s just too delicious to worry about it.
Recipe: ohsheglows.com

16. Ginger Pear Green Smoothie

(Your reaction) Thank you!

Apples may steal the limelight but let’s not forget the scrumptious pears of fall.
Recipe: getinspiredeveryday.com

17. Pumpkin Coffee Smoothie

(Your reaction) Thank you!

If you can’t start your morning without a coffee, this smoothie definitely has your name written all over it.
Recipe: cookincanuck.com

18. Roasted Marshmallow Coffee Cocktail Shakes

(Your reaction) Thank you!

Life doesn’t get any better than toasted marshmallows in a smoothie.
Recipe: marlameridith.com

19. Apple Cider and Winter Berry Smoothie

(Your reaction) Thank you!

Now here’s a perfect excuse to go apple picking and buy some cider.
Recipe: theclevercarrot.com

20. Red Velvet Smoothie (Vegan)

(Your reaction) Thank you!

It’s creamy, it’s yummy and it’s packed with nutritional stuff your body will thank you for.
Recipe: theblondevegan.com

21. Green Apple and Spinach Smoothie

(Your reaction) Thank you!

Let’s not forget our greens!
Recipe: abeautifulmess.com

Please rate this article
(click a star to vote)